Ege Hemofili Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1. Derneğin adı “Ege Hemofili Derneği” dir.

Madde 2. Derneğin merkezi; Gediz Caddesi No: 20 Şakir Dağüstü Sağlık Sitesi Kat:3 Daire: 303 Bornova, İZMİR.

DERNEĞİN AMAÇLARI:

Madde 3. Derneğin amaçları;
Doğumsal ve nesilden nesile geçen bir kan hastalığı olan Hemofili hastalığı hakkında toplumun bilinçlendirilmesi,
Doğum öncesi tanı olanaklarının kullanılarak, hasta bebeklerin doğumunun önlenmesi,
Mevcut Hemofili hastalarının en son tıbbi gelişmelerin ışığında takip ve tedavisinin sağlanması,
Sık oranda sakatlık, kronik karaciğer hastalığına yol açması ve iş gücü kaybına neden olması nedeniyle, ülke ekonomisine yük olan hasta gruplarının rehabilitasyonu ile yeni tanı almış çocuklara koruyucu hekimlik hizmetinin verilmesi,
Sosyal güvencesi olmayan hastalara ve yakınlarına tıbbi danışma, kan ürünleri ve gerekli ilaçlar açısından azami faydanın sağlanması,
Sakatlık gelişmiş, kimsesiz çocukların yetiştirme yurtlarında barındırılmasına yardım edilmesi,
İş kurmuş hastalara vergi muafiyeti sağlanması,
Bölgedeki tüm hasta ve hasta ailelerine hizmet edebilecek, 24 saat tetkik ve tedavi ve eğitim hizmeti verebilecek “Hemofili Merkezi” nin kurulması,
Hemofili Hastalığının multidisipliner bir ekip çalışması ile ideal olarak takip edilebileceğinin bilinci içerisinde; tıbbın ilgili diğer bilim dalları ile (ortopedi, fizik tedavi, çocuk cerrahisi, diş hekimliği, mikrobiyoloji, psikiyatri, sosyal pediatri gibi) yakın ilişkilerin kurulması ve hastaların bu koordinasyondan faydalanmasının temin edilmesi.

Madde 4. Derneğin sürdüreceği çalışma konuları ve çalışma biçimleri;
Dernek amaçlarında belirtilen hedeflere ulaşmak için; hasta ve hasta ailelerini veya tıbbi personeli bilinçlendirmek için yurt içi ve dışı eğitim toplantıları, bilimsel toplantılar, geziler, sergiler, yarışmalar düzenleyebilir. Benzer amaçla hizmet eden kuruluşlarla işbirliği içine girebilir, arşiv oluşturabilir, plan ve projeler yaptırabilir.


DERNEK KURUCULARI

Madde 5. Dernek kurucularının isim ve soyisimleri, meslek ve sanatları, ikametgah ve tabiyetleri aşağıdadır ;


KURUCULAR ;

Prof. Dr. Güngör NİŞLİ, Tıp Doktoru, TC.
1779 sokak No : 10 / 5 Karşıyaka - İZMİR

Prof. Dr. Senay ÖZTOP, Tıp Doktoru, TC.
1671 sokak 159 / 2 Karşıyaka - İZMİR

Uzm. Dr. Ramazan Kaan KAVAKLI, Tıp Doktoru, TC.
Mustafa Kemal Caddesi, Eryonca Apt. No : 129 / 4 Bornova - İZMİR

Doç. Dr. Nazan ÇETİNGÜL, Tıp Doktoru, TC.
2008 sokak No : 26 / 3 Bostanlı - İZMİR

Doç. Dr. Canan VERGİN, Tıp Doktoru, TC.
Didim-1 blokları : 5-6. Giriş, kat : 4 daier : 8 Atakent Sitesi, Bostanlı - İZMİR

Prof. Dr. Filiz BÜYÜKKEÇECİ, Tıp Doktoru, TC.
Mithatpaşa Caddesi No : 1093 / 4 - 2 Güzelyalı - İZMİR

Doç. Dr. Işın YAPRAK, Tıp Doktoru, TC.
11 sokak No : 23 daire : 6 Üçkuyular - İZMİR

Doç. Dr. Gülersu İRKEN, Tıp Doktoru, TC.
Susuzdede 100 / 1 sokak No : 40 / 2 Hatay - İZMİR

Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNGÜL, Diş Doktoru, TC.
2008 sokak No : 26 / 3 Bostanlı - İZMİR

Üner TUNCER, İşletmeci, TC.
186 sokak No : 9 / 7 Bornova - İZMİR


DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE USULÜ

Madde 6. Derneğin iki çeşit üyesi vardır. Bunlar “asil üye” ve “onursal üye” adını alırlar.

ASİL ÜYE :

Tıp alanında ya da yakın bir alanda çalışması, hemofili hastası veya hasta yakını olması,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması, medeni haklarının kullanılmasında herhangi bir kısıtlama olmaması,
Dernekler yasasına göre sürekli veya süreksiz dernek kurucusu ve üye olunmasına mani hal bulunmamak,
Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmamak,
TC vatandaşı olmayanların TC vatandaşlarında aranan niteliklerden başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir.


ONURSAL ÜYE :

Hemofili hastalığı veya hastalarına yararlı hizmetlerde bulunmuş, derneğe yakın ilgi gösteren, derneğin menfaatlerini koruyan veya maddi ve manevi yeni menfaatler sağlayan kimselerdir.


ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI

Madde 7. Üyelik için yapılan başvuruları, dernek yönetim kurulu en fazla 30 gün içinde kabul veya red şeklinde karara bağlayıp sonucunu sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.


ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 8. Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.
Üyelikten kendi isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı Yönetim Kurulu tarafından kayıtlardan silinir.
Çıkarılma : Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenlerin üyelik kayıtları Yönetim Kurulu tarafından silinir.


ÜYELERİN HAKLARI

Madde 9. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf hakkı gözetilemez. Ancak 2908 sayılı kanunda belirtilen bazı kamu hizmeti görevlileri (Silahlı Kuvvetler ve Emniyet personeli, 2908 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince kısıtlılık hali taşıyan kişiler) derneğe üye olamazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler ancak oy hakları yoktur.


DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 10. Derneğin üç organı vardır; a- Genel Kurul, b- Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu
Yönetim Kurulu ile görev ve sorumluluğu paylaşan organlar, yan kuruluşlar oluşturabilir. Ancak bu organlara, Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.


GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 11. Genel Kurul ;
İki yılda bir Kasım ayında toplanır.
Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yapacak dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


ÇAĞRI USULÜ

Madde 12. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.


Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahalli en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geriye bırakılamaz.TOPLANTI YERİ

Madde 13. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu mahalden başka bir yerde yapılamaz.


TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 14. Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısının bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamından az olamaz.TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

Madde 15. Toplantı ilanda belirtilen ve mülki amirliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.Üyeler Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerdeki isim karşılıklarına imzalarını atarak toplantı salonuna girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek, seçilen bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katipten oluşan Divan’a aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar ve bütün tutanak ve belgeler yedi gün içinde mülki amirliğe verilmek üzere Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.


KURULLARIN GÖREV VE ÇALIŞMALARI

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 16. Aşağıda yazılı maddeler Genel Kurulun görev ve yetkilerini açıklamaktadır ;
Yönetim ve Denetim Kurulları gibi dernek organlarının seçilmesi
Gerekli görülürse dernek tüzüğünün değiştirilmesi
Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
Yönetim ve Denetim kurullarının hazırladığı raporların görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
Derneğin yurt içi veya dışındaki ilgili dernek veya federasyonlara üye olarak katılması veya ayrılması
Derneğin feshedilmesi
Mevzuata ve dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi


YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, SEÇİLME USÜLLERİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYILARI

YÖNETİM KURULU

Madde 17. Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Beş asil ve beş yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Bu seçim gizli oyla yapılır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Madde 18. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir ;
Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya muhasip görevlendirmek
Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulu söz konusu olursa, bunları on gün içinde mülki amirliğe bildirmek
Dernek tüzüğünün veya ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak
Derneğe bağlı şubeler açılmasına karar vermek

Madde19. Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan seçer. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, başkan yardımcısı, sekreteri ve saymanı seçer. Yönetim Kurulu önceden belirlenen günlerde çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır oluşu ile toplantı yapar ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Madde 20. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya inerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde, mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.


Madde 21. Toplantıda görüşülecek konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


DENETLEME KURULU

Madde 22. Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından seçilir. Bu kurul denetleme görevini genel tüzüğünde belirlenmiş esas ve usüllere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.


Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi :

Madde 23. Genel Kurulda yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından ; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.


DERNEK ŞUBELERİ

Madde 24. Dernek İzmir ili hudutlarında veya herhangi bir vilayet merkezinde veya ilçe merkezlerinde şube açabilir.

Bu amaçla dernek Yönetim Kurulu yetki vererek şahısları görevlendirir. Şube açılacak yerdeki dernek hakkı bulunan en az üç kişi tarafından yine bu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkezi adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri koşulu aranır.
Şube organları ; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu veya Denetçidir. Bu organların görev ve yetkileri merkezin görev ve yetkileri gibidir. Ancak merkez Genel Kurulunun kararlarından geçmiş yönetmelikler ve prensip kararları ile bazı yetkiler merkezden onaylanmak üzere şube organlarına bırakılabilir. Şubeler hakkında dernekler kanunu ile ilgili tüzük hükümleri uygulanır. Ancak ; Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılacağı gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle yapılabilir. Şube Genel Kurulları, olağan toplantılarını merkez Genel Kurulu toplantılarından en az onbeş gün önce bitirmek zorundadır.


YILLIK AİDAT MİKTARI

Madde 25. Yıllık üye aidatı 10 milyon TL olup bir seferde ödenecektir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL


Madde 26. Dernek gelirleri alındı beldesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı olmak üzere 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı’nca bastırılan ve 2908 sayılı kanunun 63. maddesinde tarif edilen usule göre kullanılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edilebilir.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilatı o yılın Ocak ayında, 657 sayılı devlet memurları kanununun 154. maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının (1000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçenler 30 günlük süreyi beklemeksizin derneğe göndermek veya derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az 2 imzanın birlikte bulunması şarttır.DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 27.

Üye aidatları
Derneğin düzenlediği çeşitli toplantılar, yarışmalar, geziler, konferanslar, konserler, spor yarışmaları, yemekler, davetler gibi faaliyetlerden ve çıkarılacak kitap, bröşür ve yayınlardan sağlanacak gelirler
Derneğe yapılacak bağış ve yardımlar
Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler.

Özel hükümler ;

Derneğin siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından veya meslek kuruluşlarından mali yardım kabul etmesi kesinlikle yasak olup, sözkonusu kuruluşlara dernek tarafından da herhangi bir yardım yapılması yasaktır.
Dernek, yurt içindeki Hemofili hastalığı veya kan hastalıkları ile ilgili hizmet amacıyla kurulmuş benzer derneklerden eğitim, ayni ve mali yardım alabilir. Ancak, yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden veya ilgili diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi İçişleri Bakanlığı’nın izni ile mümkündür.
DEFTER VE KAYITLAR

Madde 28. Dernekte aşağıda belirtilen, noterden tasdikli defterler tutulur.

Üye Kayıt defteri
Karar defteri
Gelen Evrak deftrei
Giden Evrak defteri
Gelir - Gider defteri
Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
Demirbaş eşya defteri
Alındı belgesi kayıt defteriDERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 29. Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğü hükümlerine göre Denetim Kurulu tarafından yapılır. Derneğin amacını gerçekleştirmek için biraraya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi için üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının en ideal biçimde hayata geçirilmesi için Denetim Kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere, Genel Kuruldan geçirilmek kaydıyla yönetmelik çıkarabilir.TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Madde 30.

Genel Kurul kararı ile fesih :
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler 12. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Genel Kurulca fesih kararının verilmesi halinde derneğin mal varlığı İzmir Talasemi Dayanışma Derneği’ne bırakılacaktır.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 31. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliğine ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.


Madde 32. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan dernekler kanunu ve medeni kanunun hükümleri uygulanır.


Madde 33. (15. 12. 2000 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile dernek tüzüğüne ilave edilmiştir.)

Bir yıl içinde elde edilen gelirlerin en az yüzde 80’i (seksen) dernek amaçlarına yönelik olarak harcanacaktır.


EGE HEMOFİLİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Kaan KAVAKLI (Başkan)
Prof. Dr. Güngör NİŞLİ (Onursal Başkan)
Deniz Bayer (Başkan Yardımcısı, Hemofili Hastası)
Erdal BAL (Genel Sekreter, Hemofili hastası)
Uz. Dr. Can Balkan (Sayman)